Show menu

Prosto delovno mesto kustos zgodovinar

Notranjski muzej Postojna, 27. 8. 2020

Zavod Znanje Postojna, javni zavod, objavlja javni razpis za zasedbo prostega delovnega mesta

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013, 78/2013, 47/2015, 33/2016 in 52/2016) Zavod Znanje Postojna, javni zavod  objavlja prosto delovno mesto

ZGODOVINAR

OE NOTRANJSKI MUZEJ POSTOJNA

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

zahtevana stopnja izobrazba: zgodovinar - VII/2: specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), magistrska izobrazba.

državljanstvo Republike Slovenije,

dodatna funkcionalna znanja in sposobnosti:

Posebna znanja

-       znanje najmanj dva svetovna jezika,

-       osnovno znanje uporabe računalniške tehnologije,

-       znanje in uporaba muzejskih računalniških programov

Zahtevane sposobnosti:

-       sposobnost za timsko delo,

-       samostojno odločanje,

-       organizacijske sposobnosti,

-       samoiniciativnost,

-       komunikativnost,

-       inovativnost,

-       sposobnost pisnega in ustnega izražanja,

-       sposobnost pridobivanja projektov, sposobnost zbiranja sredstev,

-       osnove poznavanja zakonodaje in postopkov s področja kulturne dediščine.

Dela in naloge:

-      pridobivanje gradiva in sistematično dopolnjevanje zbirk v skladu z zbiralno politiko,

-       muzeološka obdelava in dokumentiranje gradiva,

-       proučevanje in raziskovanje gradiva,

-       digitalizacija gradiva,

-       interaktivno prezentiranje gradiva in priprava ter izvedba razstav in dogodkov doma in v tujini,

-       delo z obiskovalci,

-       pedagoška, popularizacijska in publicistična dejavnost,

-       ostala strokovna dela.

Urnik dela:

-       praviloma delo v dopoldanskem času,

-       občasno neenakomerno razporejeno delo,

-       občasno terensko delo,

-       delo na več lokacijah muzeja,

-       občasni negativni vplivi okolja.

Prijava kandidata na razpisano prosto delovno mesto mora vsebovati:

1.       kandidat naj priloži motivacijsko pismo, s katerim bo nazorno prikazal svoj prispevek k razvoju zgodovinskega oddelka v muzeju in dokazila o dosedanjih izkušnjah,

2.       kratek življenjepis,

3.       izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja izobrazbe  ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

4.       izjavo kandidata, da:

-       ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev,

-       zoper njega ni  vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

5.       izjavo kandidata, da za namen tega postopka dovoljuje Zavodu Znanje Postojna pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradne evidence.

Nepopolnih prijav ne bomo obravnavali. 

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Zavoda Znanje Postojna, javnega zavoda, OE Notranjski muzej. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za polovični delovni čas (20 ur na teden), za določen čas.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »za prosto delovno mesto zgodovinar v OE Notranjski muzej Postojna«  na naslov Zavod Znanje Postojna, javni zavod, Kolodvorska c. 3, 6230 Postojna in sicer do vključno 2.09.2020. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: info@notranjski-muzej.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri oziroma ne izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 8 dni po zaključenem postopku izbire. Dodatne informacije o objavi prostega delovnega mesta lahko dobite na telefonski številki 041 313 179.

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.