Show menu

Program razvoja podeželja

Užitni in čutni parki

OPIS PROJEKTA

Projekt Užitni in čutni parki, namenjen medgeneracijskemu izobraževanju v smeri samooskrbe in trajnostnega razvoja podeželja na področju občin Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica (UČP), je bil s strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja izbran za sofinanciranje v skupni višini 49.728,19 €.

V projektu sodeluje sedem partnerjev: Zavod Znanje Postojna, Občina Postojna, Občina Pivka, KGZS Kmetijsko-gozdarski zavod Nova Gorica, OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad, Zdenka Žakelj, s. p.

Kratek opis projekta:

Projekt je neprofiten in namenjen kakovostnejšemu življenju prebivalcev v smeri trajnostnega razvoja. Projekt predvideva inovativno ureditev določenih javnih površin pod nazivom UŽITNI in ČUTNI parki, ki bodo v prostoru trajnostno in smiselno, na sodoben način povezale medgeneracijsko oskrbo trajnostno urejenega užitnega in čutnega prostora.

V parkih bodo na ekološki način zasajene izključno užitne rastline, ki bodo obiskovalcem parkov (predvsem otrokom) nudile ne le svež prigrizek ob igri in počitku, ampak tudi prepoznavanje že pozabljenih rastlin (skorš, murva, šmarna hrušica ...) ter spoznanje, da lahko prelep ambient v parku ustvarimo tudi z neparkovnimi, užitnimi avtohtonimi rastlinami. Ostali elementi v parkih bodo čutne poti iz naravnih materialov, zelišča, v parkih bo potekala tudi izobraževalna dejavnost.

V občini Postojna se bo uredil UČP na prostoru za OŠ Antona Globočnika, ki ga bodo koristile vse generacije in tudi mentorica Kmetijskega krožka, ki se bo s sredstvi projekta začel izvajati na tej šoli in na OŠ Miroslava Vilharja. Temeljni cilj bo osveščanje učencev o samooskrbi z lokalno, ekološko hrano in o trajnostnem načinu življenja. Vključilo se bo tudi Univerzo za tretje življenjsko obdobje.

Pripravila se bo idejna zasnova (idejni in izvedbeni načrt) za ureditev UČP v Slavinju ter v Pivki, kjer se v prihodnosti namerava urediti prazen prostor med naseljem večstanovanjskih stavb, vrtcem Vetrnica ter OŠ v centru Pivke v UČP z vsemi elementi trajnostnega razvoja in permakulture. V ta namen bo izvedenih več delavnic s krajani.

                V vasi Zagorje se bo okolica otroškega igrišča uredila v UČP, ob odprtju bo izvedena tudi delavnica na temo uporabe zdravilnih zelišč. Na OŠ Antona Žnideršiča se bo nadgradilo začetni UČP z nekaj čutnimi elementi in veliko užitnimi rastlinami ter delavnicami, ki bodo izvedene tudi na OŠ Rudolfa Ukoviča.

Vse skupaj bodo povezovale strokovne delavnice na temo trajnostnega kmetijstva.

Cilji projekta so:

1.      Izboljšati kakovost bivanja na podeželju za vse generacije in ranljive skupine,

2.      spodbuditi medgeneracijsko sodelovanje in spoštovanje javne oz. skupne lastnine ter skrb zanjo,

3.      ohraniti naravno (avtohtone rastline) in kulturno dediščino,

4.      razvoj novih produktov in s tem delovnih mest,

5.      ozavestiti in izobraziti prebivalce o pomenu lokalne hrane in trajnostnega razvoja.

Rezultati projekta bodo:

-         izdelani dve idejni zasnovi UČP (Pivka ter Slavinje),

-         ureditev treh UČP (ob OŠ Antona Globočnika, OŠ Antona Žnideršiča ter v Zagorju),

-         izvedenih 19 strokovnih in animacijskih delavnic v treh občinah na temo UČP ter samooskrbnega in trajnostnega kmetijstva za vse skupine prebivalstva,

-         zagon kmetijskih krožkov na dveh OŠ v Postojni.

-         Postavitev potujoče fotoreportaže na temo aktivnosti in ozaveščanja. Z vsemi aktivnostmi bo operacija prispevala k ohranjanju biodiverzitete in avtohtonih rastlin ter k prenosu, ohranjanju in nadgradnji znanja, vezanega na obdelavo tal in pridelavo užitnih rastlin na okolju prijazen način.

Več o Evropski komisiji.

Adrenalinsko doživljanje legend in zgodb na kolesu – BODI LEGENDA

OPIS PROJEKTA

Nosilec: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna
Partnerji: RRA ZELENI KRAS Pivka, Občina Ilirska Bistrica, Zavod Znanje Postojna
Občine izvajanja: Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 45.471,66 €
Znesek sofinanaciranja: 36.812,05 €

Legendarna kolesarska dogodivščina bo potekala po obstoječi "Grajski kolesarski poti", ki Vas iz Postojne pelje v Planino, nazaj čez Lohačo in strmco v Studeno, Belsko, Bukovje, Predjamo, Šmihel pod Nanosom, Landol in hruševje, Sajevče, Rakulk, Orehek, Prestranek, Grobišče, Štivan in čez Staro vas nazaj v Postojno.

Slabih 60 km dolga kolesarska pot vodi po poteh srednjeveških vitezov, saj na poti naletimo tudi na ostanke šestih srednjeveških gradov (Haasberg in Ravbarjev stolp, Predjamski grad, grad Orehek, grad Prestranek in postojnski grad Adelsberg).

V teh krajih je postavljenih tudi pet kolesarskih "pump tracko-ov" ali tlačilnih kolesarskih poligonov, ki so namenjeni kolesarjem vseh starosti in predstavljajo igrišče neštetih možnosti, kjer se krepijo dnevne fizične aktivnosti, koordinacija, motorika in fizična moč, tkejo pa se tudi prijateljske vezi.

Z obuditvijo obstoječe "Grajske kolesarske poti" ter povezavo petih tlačilnih kolesarskih poligonov (inovativno kolesarjenje) bi dosegli harmonično povezovanje lokalne zgodovine, kulturne, naravne dediščine ter novodobnega sveta. Obenem pa povezali različne krajevne skupnosti, podeželje in mesto, mlado in staro. Glavna ideja projekta je dvig prepoznavnosti kolesarstva, kot zdravega, zelenega turističnega produkta.

Ob grajski kolesarski poti in v celotni Občini Postojna bomo izvajali različne kulturne, športne, izobraževalne, ozaveščevalne in ostale aktivnosti, s katerimi bomo predstavili lokalno zgodovino, legende in zgodbe ter osveščali o zdravem načinu življenja in pomembnosti varovanja okolja in narave, tudi s turističnega stališča. aktivnosti bodo vključevale delavnice za turistične akterje o značilnostih in potrebah kolesarskega gosta, značilnostih in odlikah kolesarskih nastanitev, kolesarsko šolo za mlade, športni dan za mlade na tlačilnem poligonu, interpretacijo naravne in kulturne dediščine  s poudarkom na varovanju narave, odgovornega in varnega kolesarstva ter vodene kolesarske ture po Grajski poti.

Ob Grajski kolesarski poti bomo povezali različne lokalne ponudnike (od sobodajalcev in gostincev ter ostalih deležnikov v turizmu - Drevesnica Štivan, Turistična kmetija Dolenčevi, Grad Prestranek, Smrekarjeva domačija, Muzejski zbirki "Pri stari dami"), ki bodo popotnikom ponudili lokalne dobrote (npr. grajska sladica, kolesarski golaž) - vzpostavili bomo vez med legendami in sodobnim svetom, vez med podeželjem in mestom.

Domače in umetnostne obrti - dediščna in sodobnost

OPIS PROJEKTA

Rdeča nit sodelovanja partnerjev v operaciji Domača in umetnostna obrt – dediščina in sodobnost je revitalizacija izbranih domačih in umetnostnih obrti, ki so v preteklosti pomembno zaznamovale območja v operacijo vključenih LAS in so imele velik vpliv na gospodarski in širši družbeni razvoj. Te obrti so na območjih posameznih LAS različne:

• LAS med Snežnikom in Nanosom: brivsko-frizerski salon Ozbič s stoletno tradicijo v Postojni;
• LAS loškega pogorja: čevljarstvo;
• LAS Vipavska dolina: mlinarstvo in pekarstvo;
• LAS s CILJem:  z rudarstvom povezane obrti in čipkarstvo.

Vsem navedenim obrtem je skupen cilj po oživitvi, revitalizaciji, prenosu in nadgradnji znanj,  predvsem zaradi njihove dediščinske vrednosti ter poslovnih priložnosti za razvoj novih, inovativnih storitev in produktov.

Partnerji smo tako definirali in oblikovali aktivnosti operacije, ki vodijo v kakovostno revitalizacijo ter nadgradnjo dediščine. Ti sklopi, ki so enotni vsem partnerjem so: izmenjava izkušenj in znanj ter njihova implementacija na območju LAS, razvoj in trženje storitev, vlaganje v opremo, ki bodisi ohranja ali predstavlja dediščino, raziskave značilnih obrti na območju posamezne LAS, na osnovi le-teh razvoj produktov in storitev temelječih na tradiciji, njihovo trženje, programi ali poslovni načrti za ohranjanje obrti ter prenos tradicionalnih znanj na zainteresirane izvajalce, mlade in ranljive skupine. Znotraj operacije bo vsak  partner zastavil in izvedel aktivnosti na način, da kar najbolje prispevajo k doseganju zadanih ciljev na njegovem območju.

Rezultati operacije za LAS med Snežnikom in Nanosom so: skladno s konservatorskimi smernicami obnovljena notranjščina brivsko-frizerskega salona Ozbič v Postojni, priprava dokumentov in promocija za uspešno delovanje salona ter izdelava didaktičnega programa in izvedba delavnic za ranljive skupine s področja domačih in umetnostnih obrti.

Partnerstvo sestavljamo: LAS med Snežnikom in Nanosom ( na prvo mesto dodajte svojo organizacijo RRA Zeleni kras, Občina Postojna, Zavod Znanje) LAS loškega pogorja (Aleš Kacin, samozaposlen v kulturi, oblikovalec in arhitekt, Občina Žiri, Razvojna agencija Sora), LAS Vipavska dolina (Občina Ajdovščina), LAS s CILjem (Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija in Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija).

Trajanje projekta: 01.04.2019 do 31.10.2020

Operacija je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Stare obrti za nove podjetniške priložnosti

OPIS PROJEKTA

V okviru projekta Etno podjetno smo kot  izhodišče za razvoj podjetništva izbrali tradicionalne obrti, ki so v preteklosti pomembno zaznamovale življenje v krajih Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica. Za vsak omenjeni kraj smo izbrali značilno obrt, ki ima potencial, da se vključi v današnji podjetniški in življenjski vsakdan. Namen projekta je razvijati potencial avtohtone kulturne dediščine v smeri vključevanja le-te v sodobno podjetništvo in oblikovanje kakovostne turistične ponudbe z namenom ustvarjanja novih delovnih mest.

V središču mesta Postojne bomo tako obnovili zunanjost brivsko-frizerskega salona Ozbič, ki se od začetka preteklega stoletja nahaja se v arhitekturno zanimivi hiši, ta je zaščitena kot naselbinska dediščina in stoji ob stari cesti med Ljubljano in Postojno. Zunanjost bo obnovljena v skladu s konservatorsko-restavratorskimi načrtom saj želimo, da salon postane prepoznavna točka v Sloveniji, ki bo predstavljala kakovostno revitalizacijo dediščine. V okviru projekta bo nastala tudi informativna razstava o delovanju salona Ozbič, ki bo del turistične ponudbe mestne poti.

Na Pivškem so že davno začeli z iskanjem dodatnega zaslužka v sadju, pa tudi brinju. Na Reko in v Trst so na vprežnih vozovih vozili sadje: jabolka, slive, suho sadje in žganje. Žganjekuha v Pivkije lahko priložnost za podjetništvo in obogatitev turistične ponudbe. Tudi zato želimo s projektnimi aktivnostmi motivirali tiste, ki že kuhajo žganje za lastne potrebe, da svojo dejavnost legalizirajo in jo razširijo.  Udeleženci bodo lahko dobili dodatna znanja o izboljšanju kakovosti žganj ter s področja marketinga.

Na Bistriškem ter na celotnem območju med Snežnikom in Nanosom je dobro razvita ovčjereja, ki med drugim omogoča izdelavo volne za ustvarjanje novih produktov namenjenih sodobnemu uporabniku in turističnemu obiskovalcu. V Ilirski Bistrici želimo s projektnimi aktivnostmi, ki vključujejo prezentacije, rokodelske in podjetniške delavnice, spodbuditi tovrstno podjetništvo, kjer bodo priložnost prepoznale predvsem ranljive skupine.

Partnerstvo sestavljamo Občina Postojna, Zavod Znanje, Javni zavod za upravljanje dediščine in turizma Pivka ter Tamara Urbančič s.p..Tekom projekta si bomo partnerji izmenjali znanje in izkušnje ter določili naslednje korake za razvoj v projektu obravnavanih obrti.

Projekt je bil v sodelovanju z RRA Zeleni kras uspešno prijavljen na 2. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS  med Snežnikom in Nanosom v letih 2017 – 2019, ESRR in se je začel izvajati v začetku letošnjega junija. Naložbo sofinancirajo Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Evropska unija iz  Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Hop on – Hop off prevoz

OPIS PROJEKTA

Operacija HOP ON ponuja inovativen poslovni model turističnega transferja. Storitev je kombinacija prevoza turistov, prilagojenega lokalnega vodenja ter ogledov posameznih točk (turistične znamenitosti, vasi, dogodki…) na območju LAS Med Snežnikom in Nanosom.

HOP ON bo med seboj povezal turistične točke v treh občinah (Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica). Ker gre za podeželsko okolje, ki je slabo povezano z javnim potniškim prometom, se turisti soočajo s problemom kako dostopati do manj poznanih krajev omenjenega območja. Z operacijo bo območje LAS pridobilo storitev trajnostne mobilnosti in izboljšano dostopnost do oddaljenih turističnih točk; uporabniki storitve bodo skozi zgodbe lokalnih vodnikov poglobili svoje poznavanje kraškega sveta in bogate kulturno-zgodovinske dediščine, ki je zaznamovala življenje na tem območju. Z interpretativnim podajanjem vsebine se bo dvignila zavest o pomenu zaščite naravne in kulturne dediščine celotnega območja.

Operacija bo vzpostavila mreže in partnerstva; med seboj bo povezala turistične znamenitosti (Park vojaške zgodovine, Muzej krasa, grad Prem, stara mestna jedra…) ponudnike tipičnih lokalnih produktov (degustacije s sirarji, sadjarji…), lokalne vodnike ter ponudnike nastanitev na celotnem območju. Storitev bo namenjena tako turistom, ki obiščejo destinacijo brez lastnega prevoza, kot tistim, ki bi radi doživeli in izkusili pristno ponudbo celotnega območja. Prevoz bo omogočal tudi transport koles, s čimer bo kolesarskim turistom olajšan transfer do različnih izhodišč za kolesarske ture na destinaciji. Storitev prepoznava gospodarski potencial podeželskega okolja in je hkrati usmerjena v trajnostni razvoj in zaščito naravnega okolja.

Poleg priprave poslovnega modela in razvoja storitve, bo partnerstvo sestavilo itinerarije in jih povezalo v skupni turistični produkt. V času trajanja operacije bo pripravljeno promocijsko gradivo (tisk in splet) in izvedene promocijske aktivnosti, ki bodo usmerjene na dve ciljni skupini in sicer ponudnike nastanitev v regiji (vključno z gostinskimi ponudniki) in turiste, ki prenočijo v regiji. Za ponudnike nastanitev bo organizirana skupinska delavnica glede vključitve v storitev HOP ON, ravno tako pa bodo potekali individualni obiski ponudnikov na terenu. S promocijskim gradivom bodo svojim gostom ponudili nov produkt,  gostje pa bodo dobili dodaten motiv za podaljšanje svojega bivanja.

Storitev HOP ON (in poslovni model) predstavljata osnovo za nadaljnji razvoj skupnega turističnega produkta – regijske kartice doživetij Zelenega krasa. Uporabniki bodo tako dobili enovit produkt, ki bo združeval prevoz, vodenje, degustacije in nastanitve kar bo predstavljalo dodano vrednost in močan motiv za turistične prihode. Poslovni model bo predvideval minimalne zahteve za vključitev v kartico doživetij, pri čemur bo poudarek na unikatnih doživetjih, lokalno pridelani hrani, sezonskih menijih…

Partnerstvo operacije HOP ON bo organiziralo test poslovnega modela. Za ta namen bo izvedena pilotna faza, ki bo trajala v času glavne turistične sezone (3 poletni meseci). V tem obdobju se bo storitev izvajala na terenu (vključno s promocijo), s pridobljenimi podatki (monitoring) pa bomo ustrezno korigirali poslovni model (izvedba, promocija, organizacija, prodaja).

Po zaključku operacije bo poslovni model na voljo vsem, ki se že ukvarjajo s storitvami v turističnem sektorju oziroma želijo registrirati svojo dejavnost v tem segmentu. Na tak način operacija s poslovnim modelom spodbuja razvoj novih delovnih mest predvsem med mladimi in brezposelnimi na območju LAS. 

PARTNERJI

RRA Zeleni kras
Zavod znanje Postojna
TIC Ilirska Bistrica
Zavod za turizem Pivka
TUAM

CILJI

Dolgoročni cilj operacije je zagotoviti trajnosten način prevoza turistov med turističnimi točkami območja LAS ter ponuditi inovativen poslovni model in turistični produkt, ki bo vključeval identiteto obravnavanega okolja (cilj spodbuditi razvojno inovativno naravnanost). Ta bo istočasno poskrbel za zadovoljstvo uporabnikov, sodelovanje med različnimi deležniki v lokalnem okolju (cilj spodbuditi povezovanje med razvojnimi partnerji), skrbel za primerno predstavitev naravne in kulturne dediščine in dvignil prepoznavnost območja kot turistično zanimive destinacije.  Operacija spodbuja povezovanje med partnerji, je razvojno in podjetniško naravnana ter vključuje ranljive skupine.

AKTIVNOSTI

Priprava poslovnega modela
Priprava itinerarija in turističnega programa
Delavnica za vključene ponudnike (predstavitev možnosti in standardov za vključitev v produkt)
Promocijsko gradivo:
Usposabljanje vodnikov (poseben modul) za vodenje itinerariju
Izvedba storitve (36 krožnih voženj po zastavljenem itinerariju)
Izvajanje monitoringa 

Partnerji pri projektih