Show menu

Pozitivno v preteklem letu

Zavod Znanje Postojna, 29. 3. 2018

Zavod Znanje Postojna pozitivno zaključil leto 2017

Zavod Znanje Postojna, ki skrbi za razvoj vsebin in infrastrukture na področju kulture, muzejske dejavnosti, izobraževanja, športa, podjetništva in turizma v občini Postojna, je tudi leto 2017 zaključil pozitivno. »Največji izziv je bilo povezovanje med posameznimi organizacijskimi enotami in stabilno finančno poslovanje, čeprav je ravno na slednjem zaznati večje potrebe, predvsem zaradi nujnih vlaganj v infrastrukturo,« je na novinarski konferenci povedala Vladka Krese, direktorica zavoda. Kljub kroničnem pomanjkanju sredstev, ki pesti večji del javnih institucij po Sloveniji, je Zavod Znanje Postojna v letu 2017 dosegel zastavljene cilje na vseh področjih delovanja. »Ustvarili smo 1.579.103 evrov prihodkov ter 1.559.193 odhodkov, delež financiranja ustanoviteljice - Občine Postojna - pa tako znaša 32,92 odstotkov v primerjavi s celotnimi prihodki,« je še izpostavila direktorica in dodala, da bodo namensko porabo ustvarjenega presežka v višini 19.909,76 evrov predlagali v potrditev svetu zavoda in ustanoviteljici. Tako je najbolj razveseljivo dejstvo, da Zavod Znanje Postojna več kot dve tretjini sredstev za delovanje pridobi iz drugih virov. »V okviru tržnih dejavnosti in na razpisih smo v lanskem letu lahko na novo zaposlili tri ljudi ter pridobili potrjeno podlago za eno novo zaposlitev takoj z začetkom leta,« je še povedala direktorica.

Zavod Znanje Postojna združuje pod svojim okriljem več organizacijskih enot, ki izvajajo storitve in vsebine, namenjene najširši javnosti. Tako je poleg finančne slike zelo pomembna in izpostavljena tudi vsebinska razsežnost celotnega zavoda. »Na področju izobraževanja izvajamo več programov, ki so sofinancirani z evropskimi ter nacionalnimi sredstvi,« je povedala Tina Bazjako, vodja OE Ljudska univerza Postojna. Najbolj izpostavljeni so Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc (2016-2019), Dejavnosti informiranje in svetovanja ter projekt Ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja (2016-2022) ter Večgeneracijski center Točka moči, ki so skupaj vredni več kot 1,3 milijona evrov za celotno obdobje izvajanja, poleg tega pa je Ljudska univerza iz naslova projektov, ki so v celoti financirani s strani ministrstev, pridobila še dobrih 400.000 evrov. »Poleg manjših projektov in tržne dejavnosti tako celotno leto lahko ocenimo kot zelo uspešno, stabilna pa ostaja tudi prihodnost,« je še izpostavila Bazjakova.

OE Notranjski muzej Postojna od novega leta vodi mag. Slavko Polak, dolgoletni kustos biolog. »Lani smo največ intenzivnosti vlagali v prepoznavnost stalne razstave Muzej krasa, sicer pa je muzej skupno organiziral ali sodeloval pri desetih razstavah, več kot 50 kulturnih dogodkih in sprejel 110 skupin na pedagoških delavnicah,« je povedal Polak. Tako je muzej v lanskem letu zabeležil 6.139 obiskovalcev na stalni razstavi in ostalih postavljenih razstavah, 3.314 obiskovalcev na gostujoči razstavi Veno Pilon, 2.113 obiskovalcev na gostujoči razstavi Cvetana Planinskega polja in preko 32.000 obiskovalcev na razstavi fotografij v ZOO Ljubljana, ki bo zaključena letos spomladi. Skupaj to pomeni, da si je razstave na vseh dogodkih, ki jih je organiziral ali soorganiziral Notranjski muzej Postojna ogledalo 43.566 obiskovalcev.

Tudi na področju kulture smo v letu 2017 zabeležili krepko rast. »Organizirali smo 161 različnih dogodkov, ki jih je obiskalo 31.371 obiskovalcev, kar pomeni za 231,74 odstotka več, povečan obisk pa je posledica večjega nabora kulturnih dogodkov,« je razložila Katja Jordan, ki vodi OE Kulturni dom Postojna. Pri tem je izpostavila še to, da so zaradi dotrajanosti infrastrukture, kar je povzročilo večje materialne stroške, intenziven napor vlagali v tržno dejavnost in tako zagotavljali dodatna sredstva za izvajanje vsebin.

Podjetniški inkubator Perspektiva je skoraj v celoti zapolnjen. »Urejeni del pritličja je v celoti poln, v drugih prostorih pa je inkubiranih sedem novih podjetij,« je povedala Kresetova, saj trenutno inkubator nima vodje. »Čakamo na rezultate razpisa, s katerim bomo lahko zaposlili vodjo in tako še bolj učinkovito vodili razvoj ter podporo podjetništva v občini,« je razložila direktorica. V okviru inkubatorja zdaj deluje tudi coworking pisarna, v kateri lahko podjetniki sodelujejo, na vsebinskem področju pa je zavod v lanskem letu pridobil več projektov. »Pridobili smo projekt SPIRIT s sredstvi za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v višini do 62.000 evrov, iz prejetega projekta smo prvič v zgodovini inkubatorja generirali zaposlitev za poln delovni čas a le do konca koledarskega leta, ponovili in nadgradili smo razpis Inovativna Postojna z veliko obsežnejšim programom in naborom mentorjev, kjer smo pridobili 17 prijav ter izbrali 13 finalistov in vzpostavili projektno pisarno,« je še razložila Kresetova.

Po podatkih Občine Postojna smo v lanskem letu zabeležili skoraj 130.000 nočitev in nekaj manj kot 90.000 gostov, kar pomeni, da je v primerjavi z letom poprej število nočitev zraslo za skoraj 23 odstotkov. »Gre za globalni trend rasti, vendar je v tem aspektu potrebno še vedno iskati nove možnosti in vzpostavljati povezave tako v občini kot tudi širše,« je povedala Špela Gacin, vodja OE Turizem. Skladno z večjim obiskom se je tako povečalo tudi povpraševanje po informacijah. »Obisk gostov v obeh turistično-informacijskih centrih se je povečal za 75,4 odstotka, oba pa je obiskalo skupaj 14.207 posameznikov,« je še dodala Gacinova in razložila, da »gradimo na dejstvu, da smo prvi vir kakovostnih informacij o najrazličnejših dogodkih, aktivnostih in dogajanju nasploh v regiji ter tudi širše, poleg tega pa stremimo k temu, da smo pomemben partner, ki pomaga tako splošni lokalni javnosti, akterjem v turizmu, kot tujim gostom, z najrazličnejšimi informacijami«. Veliko pozornost so tako namenili širitvi vsebin, kar pomeni, da so v informacijskih centrih zagotavljali kvaliteten promocijski darilni program in turistične publikacije, razstave lokalnih umetnikov ter v tem okviru sodelovali z lokalnim društvom umetnikov in iz naslova prodaje spominkov generirali 18.748 evrov prihodkov.

»Vsebin in dosežkov celotnega Zavoda Znanje Postojna je seveda več, zato je težko izpostaviti le vrh ledene gore. Glede na preverjene reprezentativne rezultate uspešnosti lahko zatrdimo, da smo uspeli leto 2017 zaključiti skladno s pričakovanji, seveda pa nas čaka še veliko izzivov ter priložnosti,« je konferenco zaključila direktorica.