Show menu

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

22. 1. 2021
Zavod Znanje Postojnana podlagi Pogodbe o prenosu pravice upravljanja s športnimi objekti ter prenosu pravice uporabe zemljišč s parc. št. 1808/6 in 2622/1, obe k.o. Postojna, 5. točke 1. odstavka 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (UR. list RS, št. 11/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 31/2018) objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O NAJEMU POSLOVNIH PROSTOROV NA PARC. ŠT. 1523/18, POT K PIVKI 4, POSTOJNA