Show menu

Program razvoja podeželja

KULINARIČNA DOŽIVETJA MED SNEŽNIKOM IN NANOSOM

Nosilec: JUDTZ Pivka
Partnerji: Občina Pivka, Zavod Znanje Postojna, TIC Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 63.280,19 €
Znesek sofinanaciranja: 45.590,33 €

OPIS PROJEKTA:

Operacija zagotavlja oživljanje, ohranjanje, popularizacijo in dostopnost domačih znanj in tradicije – pridelavo in pripravo tradicionalne podeželske hrane. Okušanje lokalne hrane in pijače je potrebno nadgraditi, ji dodati dodano vrednost. Cilj je spodbuditi podjetništvo in inovativnost med posamezniki, ki bodo ob podpori turističnega sektorja razvili nove produkte - spominke, ki se bodo prodajali na trgu (na info točkah) in obenem uspešno predstavljali podobo območja (kot lokalno promocijsko darilo). V sklopu aktivnosti bo vzpostavljena tudi pripravljalnica hrane za podporo pri razvoju novih storitev (degustacij lokalnih živil za skupine). Prav tako je cilj zagotoviti ugodnejše pogoje za konkurenčnost na trgu, razvoj dopolnilnih dejavnosti in večje prihodke za vse deležnike ter na ta način zagotoviti trajnost nove, celovitejše kulturno-turistične ponudbe. 

Operacija se bo izvajala v eni fazi. Aktivnosti so naslednje: 1. Vodenje in koordinacija operacije (delovni sestanki, izvajanje javnih naročil, priprava poročil, vsebinska priprava operacije, itd.); 2. Promocija (promocija operacije na spletnih straneh in socialnih omrežjih partnerjev, priprava ter pošiljanje vabil itd.); 3. Vzpostavitev pripravljalnice hrane v največji in najbolj obiskani turistični točki v občini Pivka, v Parku vojaške zgodovine (gradbena in inštalacijska dela ter izdelava in montaža pripadajoče opreme); 4. Nabava degustacijske opreme (vse za pripravo in serviranje jedi, hladilnika in stojnici za promocijo produktov na terenu); 5. Izvedba delavnic na temo kulinaričnega turizma (razvoj, priprava in predstavitev novih lokalnih izdelkov – souvenirjev; priprava jedi, cateringa; poslovni model za zainteresirane deležnike; promocija in prodaja izdelkov/jedi; fotografiranje hrane); 6. Fotografiranje novih produktov in 3 kulinarično obarvanih dogodkov (v vsaki občini enega); 7. Izdelava turističnega zemljevida - promocijske trganke s poudarkom na tradicionalni prehrani na območjih občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna; 8. Organizacija in izvedba kulinarično obarvanih dogodkov na območjih občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna.

Aktivnosti operacije naslavljajo turistične ponudnike, dnevne obiskovalce območja LAS (posamezniki, družine z otroki, organizirane skupine), lokalne pridelovalce in predelovalce hrane, kmetovalce, gostinske delavce ter vse ostale zainteresirane deležnike. Operacija spodbuja tudi vključitev ranljivih skupin (ženske, mladi, upokojenci, brezposelni), saj operacija z inovativnim pristopom odpira nove poslovne priložnosti.

Izobraževanje o sonaravni živinoreji in okolju

OPIS PROJEKTA

Številka projekta: 33125-16/2018

Čas trajanja projekta: oktober 2019 – oktober 2021

Projektni partnerji:

 • OE Ljudska univerza Postojna, Zavod Znanje  Postojna, javni zavod za muzejsko dejavnost, kulturo, izobraževanje in ostale dejavnosti,
 • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica,
 • Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, Ljudska univerza
 • Kmetija Sojer Danilo
 • Kmetija Tomšič Sandi
 • Kmetija Benec Uroš
 • Kmetija Sedmak Andrej
 • Kmetija Kovač Timotej

Vir financiranja: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.

Povzetek projekta:

Mozaična kmetijska kulturna krajina, ki se je v stoletjih oblikovala na pretežno  suhih kraških traviščih, je biotsko zelo raznovrstna, zato je v veliki meri vključena v Naturo 2000. Ohranjanje in izboljševanje stanja varovanih vrst in biotopov je možno le s prilagojeno kmetijsko rabo, ki jo v največji meri zagotavlja  sonaravna živinoreja. Dvig tehnoloških znanj na področju živinorejske prakse in zavesti o vzajemni povezanosti med okoljem in kmetijsko dejavnostjo je tako predpogoj za trajnostno ohranjanje varovanih območij. Uspešnost  sonaravnega kmetovanja je pogojena tako z ustreznimi kmetijsko okoljskimi ukrepi (finančnimi nadomestili), kot s primernimi ekonomskimi rezultati take živinoreje.

Gospodarska uspešnost sonaravne živinoreje je v prvi fazi pogojena s strokovno izvedbo  paše – prilagojenim koriščenjem travinja ob upoštevanju varovanja narave in okolja. Dodana vrednost proizvodov pašne živinoreje pa se  v praksi pogosto izniči ob neustreznih tehnoloških postopkih dopitanja živali na pašnikih, neustreznem ravnanju z živalmi pri prevozu in klanju ter postopkih z mesom.

Projektne aktivnosti so zato fokusirane v dvig kompetenc živinorejcev z izobraževanjem, osveščanjem in izvedbo demonstracijskih prikazov.  Primernost oz uspešnost izobraževalnega modela bomo preverili na partnerski kmetiji, ki bo med izvajanjem projekta registrirala dopolnilno dejavnost. Nosilec kmetije Timotej Kovač ja mlad prevzemnik, ki namerava v bodoče razširiti dejavnost s klanjem in predelavo mesa. Živino bo odkupoval tudi od ostalih  rejcev. Z navedenim izobraževanjem bi radi dvignili nivo sonaravne pašne reje in s tem kakovost tako prirejenega mesa.

Namen projekta je spodbujanje  sodelovanja med partnerskimi in drugimi kmetijami ter pravnimi osebami s področja izobraževanja. Na kmetijah se bodo s pomočjo vseh sodelujočih partnerjev izvedle izobraževalne in demonstracijske aktivnosti s področja sonaravne živinoreje in njenega vpliva na biotope in biotsko bogastvo kulturne krajine ter preučile možnosti za izvajanje tovrstnih izobraževanj v okviru dopolnilnih dejavnosti. 

Cilji projekta:

Splošni cilj projekta je povečati kompetence in znanja na kmetijah, ki se ukvarjajo s sonaravno živinorejo z izobraževalnim modelom, ki ga bodo pripravile in izvajale javne institucije skupaj s kmetijami, obenem pa tudi  okrepiti zavedanje  javnosti o vrednosti hrane, ki jo nudi sonaravna pašna živinoreja in pomenu, ki ga ima le-ta za ohranjanje okolja.

Pri svojem vsakodnevnem delu ugotavljamo, da rejcem, ki se ukvarjajo s pašno in sonaravno rejo živali primanjkuje znanj z različnih področij gospodarjenja. V projektu bomo pripravili in izvedli več sklopov strokovnih izobraževanj s specifičnimi vsebinami, pomembnimi za dvig znanja in kompetenc rejcev, ki se ukvarjajo s sonaravno živinorejo. S temi novimi znanji bodo bolje gospodarili na svojih kmetijah – na področju selekcije, prehrane, managementa paše in kakovosti mesa. Potrošnikom  in širši  javnosti  bomo predstavili pomen ohranjanja sonaravnega kmetijstva kot vira zdrave hrane na eni strani in kot varuha okolja in naravnega bogastva na drugi strani.

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

Namen projekta je spodbujanje  sodelovanja med partnerskimi in drugimi kmetijami ter pravnimi osebami s področja izobraževanja. Na kmetijah se bodo s pomočjo vseh sodelujočih partnerjev izvedle izobraževalne in demonstracijske aktivnosti s področja sonaravne živinoreje in njenega vpliva na biotope in biotsko bogastvo kulturne krajine ter preučile možnosti za izvajanje tovrstnih izobraževanj v okviru dopolnilnih dejavnosti. 

Pripravili in izvedli bomo izobraževanja, na katerih si bodo udeleženci pridobili specifična znanja, ki vplivajo na gospodarsko uspešnost reje - od izbire pasme, selekcije, pašnega managementa do postopkov in tehnologij klanja in zorenja mesa   ob sočasnem zavedanju in skrbi o vplivih kmetovanja na okolje. Na kmetiji nosilca Timoteja Kovača, ki bo registrirala dopolnilno dejavnost izobraževanja, bomo preučili možnosti in načine izvajanja takega javno-zasebnega strokovnega izobraževanja. V projektu smo zajeli širok spekter sonaravne živinoreje, zato smo vključili kmetije, ki se ukvarjajo s specifičnimi dejavnostmi oziroma rejami – načrtovanje in skrb za pašnike in travnike, reja govedi, drobnice, kopitarjev, prašičev. Napačna ravnanja in premalo znanja smo v dolgoletnem delu s kmetovalci zaznali pri ravnanju z živalmi pred zakolom in postopkih z mesom, kar vse tudi vpliva na kvaliteto živil oziroma hrane, ki pride do potrošnikov. S skupnim izobraževalnim modelom (strokovnjaki javnega zavoda in nosilci kmetij) bomo vzpostavili sistem, po katerem bomo lahko različna strokovna izobraževanja izvajali neposredno na kmetijah. Strokovna znanja bomo tako lahko skupaj z nosilci kmetij praktično preizkusili na kmetiji. Kmetije bi kot partnerje želeli vključiti tudi pri obveznih izobraževanjih, kot so ekološko kmetovanje, dobrobit živali …

Poleg izobraževanja kmetovalcev je na drugi strani cilj projekta  osveščanje in krepitev zavedanja javnosti o vrednosti hrane, ki jo nudi pašna živinoreja in pomenu, ki ga ima le-ta za ohranjanje okolja. Ob dnevih odprtih vrat bomo širši javnosti predstavili kmetije, ki gospodarijo na tak način. V različnih medijih (radio, televizija, tiskani mediji, internet …) bomo ves čas predstavljali aktivnosti projekta. Cilj projekta je tudi animirati šolarje in ranljive skupine ( varovance VDC-jev in ŠENT-a) o pomenu ohranjanja sonaravnega kmetijstva kot vira zdrave hrane in kot varuha okolja in naravnega bogastva. Predstavili jim bomo pomen sonaravnega kmetovanja in pridelave lokalne hrane.

Pričakovani rezultati operacije:

 •   10 izvedenih strokovnih izobraževanj, delavnic in ogledov dobrih praks v okviru izobraževalnega modela za sonaravno živinorejo
 •   11 izvedenih animacijskih in izobraževalnih delavnic o kmetovanju, hrani in okolju za osnovnošolce in ranljive skupine
 •   3 izvedeni dnevi odprtih vrat  kmetij z vodenimi ogledi in pogovori z udeleženci
 •   1 ogled dobre prakse / modela celovitega  povezovanja javnih institucij in kmetijskih gospodarstev na področju kmetijstva in izobraževanja o kmetijstvu in okolju v tujini
 •   1 izvedena zaključna prireditev s predstavitvijo rezultatov
 •   1 predstavitveni in animacijski film o sonaravni živinoreji in vključenih kmetijah
 •   1 e-zbornik izobraževanj
 •   1 analiza izvedljivosti prenosa projektnih rešitev v prakso v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji
 •   20 objavljenih prispevkov v komunikacijskih sredstvih

Razvoj produkta ribolovni turizem

OPIS PROJEKTA

VODILNI PARTNER: Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom

Partnerji: Občina Ilirska Bistrica, Ribiška družina Bistrica, Občina Postojna, Občina Pivka, Zavod Znanje Postojna

STROŠKI: Predvidena vrednost operacije: 93.694,14 €

Znesek sofinanaciranja: 47.802,67 €

Obdobje izvajanja: 1.9.2018  -  31.12.2019

V sodelovanju z obema ribiškima družinama, vsemi tremi občinami Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna ter s pomočjo Regijske destinacijske organizacije Zeleni kras, se je oblikovala pobuda za razvoj in pripravo skupnega turističnega produkta na temo ribolovnega turizma, ki bo povezala vse tovrstne ponudnike na območju LAS, obenem pa se bo uredila še turistična infrastruktura na lokaciji jezer v občini Ilirska Bistrica.

REZULTATI:

- Pripraviti načrt trženja in promocije;

- Izdelati promocijska gradiva;

- Spletno oglaševanje produkta na socialnih omrežjih in specializiranih spletnih straneh za ribištvo

- Organizirati študijsko turo za turistične agencije specializirane za ribolovni turizem

- Organizirati izobraževalni dogodek primarno namenjenega lokalnim prebivalcem, z namenom dviga prepoznavnosti produkta in pomena ribolova;

- Izboljšati turistično infrastrukturo na južnem delu jezera Mola

- Organizirati predavanje in voden sprehod po Planinskem polju, z namenom ozaveščanja in razumevanja (biološki vidik) Planinskega polja in muharjenja na Unici;

- Organizacija dveh delavnic in vodenje na temo Spoznavanje rib in drugih živali v reki Unici.

Užitni in čutni parki

OPIS PROJEKTA

Projekt Užitni in čutni parki, namenjen medgeneracijskemu izobraževanju v smeri samooskrbe in trajnostnega razvoja podeželja na področju občin Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica (UČP), je bil s strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja izbran za sofinanciranje v skupni višini 49.728,19 €.

V projektu sodeluje sedem partnerjev: Zavod Znanje Postojna, Občina Postojna, Občina Pivka, KGZS Kmetijsko-gozdarski zavod Nova Gorica, OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad, Zdenka Žakelj, s. p.

Kratek opis projekta:

Projekt je neprofiten in namenjen kakovostnejšemu življenju prebivalcev v smeri trajnostnega razvoja. Projekt predvideva inovativno ureditev določenih javnih površin pod nazivom UŽITNI in ČUTNI parki, ki bodo v prostoru trajnostno in smiselno, na sodoben način povezale medgeneracijsko oskrbo trajnostno urejenega užitnega in čutnega prostora.

V parkih bodo na ekološki način zasajene izključno užitne rastline, ki bodo obiskovalcem parkov (predvsem otrokom) nudile ne le svež prigrizek ob igri in počitku, ampak tudi prepoznavanje že pozabljenih rastlin (skorš, murva, šmarna hrušica ...) ter spoznanje, da lahko prelep ambient v parku ustvarimo tudi z neparkovnimi, užitnimi avtohtonimi rastlinami. Ostali elementi v parkih bodo čutne poti iz naravnih materialov, zelišča, v parkih bo potekala tudi izobraževalna dejavnost.

V občini Postojna se bo uredil UČP na prostoru za OŠ Antona Globočnika, ki ga bodo koristile vse generacije in tudi mentorica Kmetijskega krožka, ki se bo s sredstvi projekta začel izvajati na tej šoli in na OŠ Miroslava Vilharja. Temeljni cilj bo osveščanje učencev o samooskrbi z lokalno, ekološko hrano in o trajnostnem načinu življenja. Vključilo se bo tudi Univerzo za tretje življenjsko obdobje.

Pripravila se bo idejna zasnova (idejni in izvedbeni načrt) za ureditev UČP v Slavinju ter v Pivki, kjer se v prihodnosti namerava urediti prazen prostor med naseljem večstanovanjskih stavb, vrtcem Vetrnica ter OŠ v centru Pivke v UČP z vsemi elementi trajnostnega razvoja in permakulture. V ta namen bo izvedenih več delavnic s krajani.

                V vasi Zagorje se bo okolica otroškega igrišča uredila v UČP, ob odprtju bo izvedena tudi delavnica na temo uporabe zdravilnih zelišč. Na OŠ Antona Žnideršiča se bo nadgradilo začetni UČP z nekaj čutnimi elementi in veliko užitnimi rastlinami ter delavnicami, ki bodo izvedene tudi na OŠ Rudolfa Ukoviča.

Vse skupaj bodo povezovale strokovne delavnice na temo trajnostnega kmetijstva.

Cilji projekta so:

1.      Izboljšati kakovost bivanja na podeželju za vse generacije in ranljive skupine,

2.      spodbuditi medgeneracijsko sodelovanje in spoštovanje javne oz. skupne lastnine ter skrb zanjo,

3.      ohraniti naravno (avtohtone rastline) in kulturno dediščino,

4.      razvoj novih produktov in s tem delovnih mest,

5.      ozavestiti in izobraziti prebivalce o pomenu lokalne hrane in trajnostnega razvoja.

Rezultati projekta bodo:

-         izdelani dve idejni zasnovi UČP (Pivka ter Slavinje),

-         ureditev treh UČP (ob OŠ Antona Globočnika, OŠ Antona Žnideršiča ter v Zagorju),

-         izvedenih 19 strokovnih in animacijskih delavnic v treh občinah na temo UČP ter samooskrbnega in trajnostnega kmetijstva za vse skupine prebivalstva,

-         zagon kmetijskih krožkov na dveh OŠ v Postojni.

-         Postavitev potujoče fotoreportaže na temo aktivnosti in ozaveščanja. Z vsemi aktivnostmi bo operacija prispevala k ohranjanju biodiverzitete in avtohtonih rastlin ter k prenosu, ohranjanju in nadgradnji znanja, vezanega na obdelavo tal in pridelavo užitnih rastlin na okolju prijazen način.

Več o Evropski komisiji.

Adrenalinsko doživljanje legend in zgodb na kolesu – BODI LEGENDA

OPIS PROJEKTA

Nosilec: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna
Partnerji: RRA ZELENI KRAS Pivka, Občina Ilirska Bistrica, Zavod Znanje Postojna
Občine izvajanja: Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 45.471,66 €
Znesek sofinanaciranja: 36.812,05 €

Legendarna kolesarska dogodivščina bo potekala po obstoječi "Grajski kolesarski poti", ki Vas iz Postojne pelje v Planino, nazaj čez Lohačo in strmco v Studeno, Belsko, Bukovje, Predjamo, Šmihel pod Nanosom, Landol in hruševje, Sajevče, Rakulk, Orehek, Prestranek, Grobišče, Štivan in čez Staro vas nazaj v Postojno.

Slabih 60 km dolga kolesarska pot vodi po poteh srednjeveških vitezov, saj na poti naletimo tudi na ostanke šestih srednjeveških gradov (Haasberg in Ravbarjev stolp, Predjamski grad, grad Orehek, grad Prestranek in postojnski grad Adelsberg).

V teh krajih je postavljenih tudi pet kolesarskih "pump tracko-ov" ali tlačilnih kolesarskih poligonov, ki so namenjeni kolesarjem vseh starosti in predstavljajo igrišče neštetih možnosti, kjer se krepijo dnevne fizične aktivnosti, koordinacija, motorika in fizična moč, tkejo pa se tudi prijateljske vezi.

Z obuditvijo obstoječe "Grajske kolesarske poti" ter povezavo petih tlačilnih kolesarskih poligonov (inovativno kolesarjenje) bi dosegli harmonično povezovanje lokalne zgodovine, kulturne, naravne dediščine ter novodobnega sveta. Obenem pa povezali različne krajevne skupnosti, podeželje in mesto, mlado in staro. Glavna ideja projekta je dvig prepoznavnosti kolesarstva, kot zdravega, zelenega turističnega produkta.

Ob grajski kolesarski poti in v celotni Občini Postojna bomo izvajali različne kulturne, športne, izobraževalne, ozaveščevalne in ostale aktivnosti, s katerimi bomo predstavili lokalno zgodovino, legende in zgodbe ter osveščali o zdravem načinu življenja in pomembnosti varovanja okolja in narave, tudi s turističnega stališča. aktivnosti bodo vključevale delavnice za turistične akterje o značilnostih in potrebah kolesarskega gosta, značilnostih in odlikah kolesarskih nastanitev, kolesarsko šolo za mlade, športni dan za mlade na tlačilnem poligonu, interpretacijo naravne in kulturne dediščine  s poudarkom na varovanju narave, odgovornega in varnega kolesarstva ter vodene kolesarske ture po Grajski poti.

Ob Grajski kolesarski poti bomo povezali različne lokalne ponudnike (od sobodajalcev in gostincev ter ostalih deležnikov v turizmu - Drevesnica Štivan, Turistična kmetija Dolenčevi, Grad Prestranek, Smrekarjeva domačija, Muzejski zbirki "Pri stari dami"), ki bodo popotnikom ponudili lokalne dobrote (npr. grajska sladica, kolesarski golaž) - vzpostavili bomo vez med legendami in sodobnim svetom, vez med podeželjem in mestom.

Domače in umetnostne obrti - dediščna in sodobnost

Brivsko-frizerski salon Ozbič s stoletno tradicijo v Postojni

VLAGATELJ/ VODILNI PARTNER: LAS med Snežnikom in Nanosom

PARTNERJI:
RRA Zeleni kras,
Občina Postojna,
Zavod Znanje

ČASOVNI OKVIR: 01.04.2019 do 31.10.2020

PREDSTAVITEV:
Rdeča nit sodelovanja partnerjev v operaciji Domača in umetnostna obrt – dediščina in sodobnost je revitalizacija izbranih domačih in umetnostnih obrti, ki so v preteklosti pomembno zaznamovale območja v operacijo vključenih LAS in so imele velik vpliv na gospodarski in širši družbeni razvoj.

REZULTATI:
skladno s konservatorskimi smernicami obnovljena notranjščina brivsko-frizerskega salona Ozbič v Postojni, priprava dokumentov in promocija za uspešno delovanje salona ter izdelava didaktičnega programa in izvedba delavnic za ranljive skupine s področja domačih in umetnostnih obrti.

CILJI:
DOLGOROČNI: po oživitev, revitalizaciji, prenosu in nadgradnji znanj,  predvsem zaradi njihove dediščinske vrednosti ter poslovnih priložnosti za razvoj novih, inovativnih storitev in produktov
KRATKOROČNI: izmenjava izkušenj in znanj ter njihova implementacija na območju LAS, razvoj in trženje storitev, vlaganje v opremo, ki bodisi ohranja ali predstavlja dediščino, raziskave značilnih obrti na območju posamezne LAS, na osnovi le-teh razvoj produktov in storitev temelječih na tradiciji, njihovo trženje, programi ali poslovni načrti za ohranjanje obrti ter prenos tradicionalnih znanj na zainteresirane izvajalce, mlade in ranljive skupine.

STROŠKI:

Skupna vrednost operacije: 136.829,93 €

Znesek sofinanciranja EKSRP: 99.997,56 €

Stare obrti za nove podjetniške priložnosti

OPIS PROJEKTA

V okviru projekta Etno podjetno smo kot  izhodišče za razvoj podjetništva izbrali tradicionalne obrti, ki so v preteklosti pomembno zaznamovale življenje v krajih Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica. Za vsak omenjeni kraj smo izbrali značilno obrt, ki ima potencial, da se vključi v današnji podjetniški in življenjski vsakdan. Namen projekta je razvijati potencial avtohtone kulturne dediščine v smeri vključevanja le-te v sodobno podjetništvo in oblikovanje kakovostne turistične ponudbe z namenom ustvarjanja novih delovnih mest.

V središču mesta Postojne bomo tako obnovili zunanjost brivsko-frizerskega salona Ozbič, ki se od začetka preteklega stoletja nahaja se v arhitekturno zanimivi hiši, ta je zaščitena kot naselbinska dediščina in stoji ob stari cesti med Ljubljano in Postojno. Zunanjost bo obnovljena v skladu s konservatorsko-restavratorskimi načrtom saj želimo, da salon postane prepoznavna točka v Sloveniji, ki bo predstavljala kakovostno revitalizacijo dediščine. V okviru projekta bo nastala tudi informativna razstava o delovanju salona Ozbič, ki bo del turistične ponudbe mestne poti.

Na Pivškem so že davno začeli z iskanjem dodatnega zaslužka v sadju, pa tudi brinju. Na Reko in v Trst so na vprežnih vozovih vozili sadje: jabolka, slive, suho sadje in žganje. Žganjekuha v Pivkije lahko priložnost za podjetništvo in obogatitev turistične ponudbe. Tudi zato želimo s projektnimi aktivnostmi motivirali tiste, ki že kuhajo žganje za lastne potrebe, da svojo dejavnost legalizirajo in jo razširijo.  Udeleženci bodo lahko dobili dodatna znanja o izboljšanju kakovosti žganj ter s področja marketinga.

Na Bistriškem ter na celotnem območju med Snežnikom in Nanosom je dobro razvita ovčjereja, ki med drugim omogoča izdelavo volne za ustvarjanje novih produktov namenjenih sodobnemu uporabniku in turističnemu obiskovalcu. V Ilirski Bistrici želimo s projektnimi aktivnostmi, ki vključujejo prezentacije, rokodelske in podjetniške delavnice, spodbuditi tovrstno podjetništvo, kjer bodo priložnost prepoznale predvsem ranljive skupine.

Partnerstvo sestavljamo Občina Postojna, Zavod Znanje, Javni zavod za upravljanje dediščine in turizma Pivka ter Tamara Urbančič s.p..Tekom projekta si bomo partnerji izmenjali znanje in izkušnje ter določili naslednje korake za razvoj v projektu obravnavanih obrti.

Projekt je bil v sodelovanju z RRA Zeleni kras uspešno prijavljen na 2. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS  med Snežnikom in Nanosom v letih 2017 – 2019, ESRR in se je začel izvajati v začetku letošnjega junija. Naložbo sofinancirajo Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Evropska unija iz  Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Hop on – Hop off prevoz

OPIS PROJEKTA

Operacija HOP ON ponuja inovativen poslovni model turističnega transferja. Storitev je kombinacija prevoza turistov, prilagojenega lokalnega vodenja ter ogledov posameznih točk (turistične znamenitosti, vasi, dogodki…) na območju LAS Med Snežnikom in Nanosom.

HOP ON bo med seboj povezal turistične točke v treh občinah (Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica). Ker gre za podeželsko okolje, ki je slabo povezano z javnim potniškim prometom, se turisti soočajo s problemom kako dostopati do manj poznanih krajev omenjenega območja. Z operacijo bo območje LAS pridobilo storitev trajnostne mobilnosti in izboljšano dostopnost do oddaljenih turističnih točk; uporabniki storitve bodo skozi zgodbe lokalnih vodnikov poglobili svoje poznavanje kraškega sveta in bogate kulturno-zgodovinske dediščine, ki je zaznamovala življenje na tem območju. Z interpretativnim podajanjem vsebine se bo dvignila zavest o pomenu zaščite naravne in kulturne dediščine celotnega območja.

Operacija bo vzpostavila mreže in partnerstva; med seboj bo povezala turistične znamenitosti (Park vojaške zgodovine, Muzej krasa, grad Prem, stara mestna jedra…) ponudnike tipičnih lokalnih produktov (degustacije s sirarji, sadjarji…), lokalne vodnike ter ponudnike nastanitev na celotnem območju. Storitev bo namenjena tako turistom, ki obiščejo destinacijo brez lastnega prevoza, kot tistim, ki bi radi doživeli in izkusili pristno ponudbo celotnega območja. Prevoz bo omogočal tudi transport koles, s čimer bo kolesarskim turistom olajšan transfer do različnih izhodišč za kolesarske ture na destinaciji. Storitev prepoznava gospodarski potencial podeželskega okolja in je hkrati usmerjena v trajnostni razvoj in zaščito naravnega okolja.

Poleg priprave poslovnega modela in razvoja storitve, bo partnerstvo sestavilo itinerarije in jih povezalo v skupni turistični produkt. V času trajanja operacije bo pripravljeno promocijsko gradivo (tisk in splet) in izvedene promocijske aktivnosti, ki bodo usmerjene na dve ciljni skupini in sicer ponudnike nastanitev v regiji (vključno z gostinskimi ponudniki) in turiste, ki prenočijo v regiji. Za ponudnike nastanitev bo organizirana skupinska delavnica glede vključitve v storitev HOP ON, ravno tako pa bodo potekali individualni obiski ponudnikov na terenu. S promocijskim gradivom bodo svojim gostom ponudili nov produkt,  gostje pa bodo dobili dodaten motiv za podaljšanje svojega bivanja.

Storitev HOP ON (in poslovni model) predstavljata osnovo za nadaljnji razvoj skupnega turističnega produkta – regijske kartice doživetij Zelenega krasa. Uporabniki bodo tako dobili enovit produkt, ki bo združeval prevoz, vodenje, degustacije in nastanitve kar bo predstavljalo dodano vrednost in močan motiv za turistične prihode. Poslovni model bo predvideval minimalne zahteve za vključitev v kartico doživetij, pri čemur bo poudarek na unikatnih doživetjih, lokalno pridelani hrani, sezonskih menijih…

Partnerstvo operacije HOP ON bo organiziralo test poslovnega modela. Za ta namen bo izvedena pilotna faza, ki bo trajala v času glavne turistične sezone (3 poletni meseci). V tem obdobju se bo storitev izvajala na terenu (vključno s promocijo), s pridobljenimi podatki (monitoring) pa bomo ustrezno korigirali poslovni model (izvedba, promocija, organizacija, prodaja).

Po zaključku operacije bo poslovni model na voljo vsem, ki se že ukvarjajo s storitvami v turističnem sektorju oziroma želijo registrirati svojo dejavnost v tem segmentu. Na tak način operacija s poslovnim modelom spodbuja razvoj novih delovnih mest predvsem med mladimi in brezposelnimi na območju LAS. 

PARTNERJI

RRA Zeleni kras
Zavod znanje Postojna
TIC Ilirska Bistrica
Zavod za turizem Pivka
TUAM

CILJI

Dolgoročni cilj operacije je zagotoviti trajnosten način prevoza turistov med turističnimi točkami območja LAS ter ponuditi inovativen poslovni model in turistični produkt, ki bo vključeval identiteto obravnavanega okolja (cilj spodbuditi razvojno inovativno naravnanost). Ta bo istočasno poskrbel za zadovoljstvo uporabnikov, sodelovanje med različnimi deležniki v lokalnem okolju (cilj spodbuditi povezovanje med razvojnimi partnerji), skrbel za primerno predstavitev naravne in kulturne dediščine in dvignil prepoznavnost območja kot turistično zanimive destinacije.  Operacija spodbuja povezovanje med partnerji, je razvojno in podjetniško naravnana ter vključuje ranljive skupine.

AKTIVNOSTI

Priprava poslovnega modela
Priprava itinerarija in turističnega programa
Delavnica za vključene ponudnike (predstavitev možnosti in standardov za vključitev v produkt)
Promocijsko gradivo:
Usposabljanje vodnikov (poseben modul) za vodenje itinerariju
Izvedba storitve (36 krožnih voženj po zastavljenem itinerariju)
Izvajanje monitoringa 

Partnerji pri projektih